Rasisme og diskriminering i idretten

Ny veiledar for handtering av rasisme og diskriminering

Etter at idretten tidlegare i år erkjente at rasisme og diskriminering skjer i det norske samfunnet og i norsk idrett, så vart det satt ned eit utval med namn «»Rasisme i idretten»

Utvalet har no jobba fram ein eigen veiledar for handtering av rasisme og diskriminering i idretten, og denne ligg no ute på norges idrettsforbund sine nettside. Veiledaren skal gjere det lettare for enkeltpersonar å sei ifrå om rasisme og diskriminering, samt gjere det lettare for idrettslag å handtere slike saker.

Du kan lese meir om pressekonferansen der den nye veiledaren vart presentert her, Du kan gå direkte til veiledaren på NIF sine hemesider her